×
Share this page

Algemene voorwaarden


Artikel 1
Begrippen CED: CED Holding B.V. en de met haar verbonden vennootschappen, ongeacht of die onder de naam CED opereren.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon van wie CED een opdracht heeft aanvaard of met wie CED op welke wijze dan ook in onderhandeling is of is geweest over het verstrekken van een opdracht. 

Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan CED verstrekte of te verstrekken opdrachten evenals op onderhandelingen over opdrachten, of die tot stand komen of niet.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere opdrachten.

3. De toepassing van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door CED op de opdracht van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3
Overeenkomst
1. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding daarvan door CED. Op de opdracht is de regeling in Boek 7 Titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden wordt afgeweken. Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van deze voorwaarden.

2. Zo nodig in afwijking van artikel 7:404 BW, bepaalt CED wie met de uitvoering van een opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de aanvaarding van de opdracht anders is overeengekomen.

Artikel 4
Opdrachten
1. Onder ‘opdracht’ worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan:- expertises (schadevaststelling),- taxaties (waardebepaling),- onderzoeken,- keuringen,- inspecties,- adviezen,- schadebehandeling,- arbitrages.

2. Indien de opgedragen werkzaamheden opdrachten zijn die niet in het eerste lid genoemd zijn, zullen deze in de opdrachtbeschrijving worden omschreven.

3. Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op de aard van de opdracht.

4. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CED mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij CED - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend.

5. CED is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. CED is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid. 6. CED is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomt met de inhoud van het originele, door en bij CED bewaarde of opgeslagen document.

Artikel 5
Verplichtingen van CED
1. CED zal de door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen vervullen en daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2. De aan CED verbonden deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.

3. Op aanvraag verstrekt CED de relevante beroepsregels.

Artikel 6
Deskundigen
Indien nodig staat het CED vrij zich – na overleg met de opdrachtgever – bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7
Gegevens van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verplicht CED volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante bescheiden aan CED ter beschikking te stellen.

2. Bij opdrachten van of namens verzekeraars staat de opdrachtgever ervoor in dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan aan CED van de relevante gegevens en bescheiden is voldaan aan de Wet Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf. Tevens staat de opdrachtgever ervoor in dat CED gerechtigd is die gegevens en bescheiden zelf te verwerken en te raadplegen.

3. Voor zover CED, haar medewerkers of derden schade lijden als gevolg van het niet nakomen van de in het eerste en tweede lid omschreven verplichtingen, is de opdrachtgever verplicht de schade te vergoeden en CED zo nodig ter zake te vrijwaren.

Artikel 8
Einde van de opdracht
1. De opdracht eindigt door volbrenging. Het staat CED vrij de opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval zal CED – naar eigen keuze – mondeling of schriftelijk verslag doen van haar bevindingen.

2. Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk (i) indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens CED niet nakomt, (ii) indien de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert, (iii) indien de opdrachtgever komt te overlijden of – bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding of (iv) indien CED op andere gronden vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

3. In geval van tussentijdse beëindiging of opschorting is de opdrachtgever – afgezien van zijn eventuele gehoudenheid tot vergoeding van schade, kosten en rente- een redelijk loon verschuldigd en is hij gehouden de door CED gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 9

Facturering en betaling
1. Alle nota’s van CED, ook tussentijdse en/ of nota’s ter doorberekening van door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. CED zal de eindnota bij of zo snel mogelijk na indiening van haar rapport aan de opdrachtgever doen toekomen.

2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting, op de door CED aan te wijzen rekening of op andere door CED aan te geven wijze.

3. Wanneer de opdrachtgever – na schriftelijke aanmaning – in gebreke blijft te betalen, zijn door de opdrachtgever verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de gerechtelijke kosten (waaronder de gerechtskosten en de kosten van juridische bijstand) alsmede alle andere kosten gemaakt ter inning van de vordering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 200,--.

Artikel 10

Aansprakelijkheid, vrijwaring, verval
1. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van CED kan uitsluitend worden gebaseerd op schending van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van CED reikt niet verder dan uit de navolgende leden blijkt. Onder CED worden in voorkomend geval ook haar leidinggevenden en haar ondergeschikten verstaan.

2. CED is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden.

3. CED is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren het gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.

4. De aansprakelijkheid van CED is beperkt tot schade aan personen en zaken, met uitzondering van schade aan ondergeschikten of zaken van de opdrachtgever. Voor zuivere vermogensschade, gevolgschade of indirecte schade is CED nimmer aansprakelijk.

5. Indien CED aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tienmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het totale maximale bedrag waarvoor CED aansprakelijk kan zijn, bedraagt € 500.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks schades uit dezelfde oorzaak als één gebeurtenis wordt beschouwd. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van CED beperkt tot het bedrag waarop haar aansprakelijkheid in voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

6. Indien CED in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is de opdrachtgever gehouden CED ter zake daarvan te vrijwaren.

7. Iedere rechtsvordering tegen CED vervalt na verloop van één jaar nadat de schade waarvoor CED aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

8. Als opdrachtgever wordt aangemerkt de (rechts-)persoon die op het voorblad van het keuringsrapport staat vermeld en heeft zorggedragen voor betaling van de factuur. CED is slechts aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door CED en opdrachtgever bovendien kan aantonen dat er sprake is van grove schuld aan de zijde van CED. Voor de gevolgen van het niet opmerken van technische gebreken, welke wel gesignaleerd hadden kunnen worden bij een juiste uitvoering van de keuring, aanvaardt CED uitsluitend aansprakelijkheid tegenover opdrachtgever voor rechtstreekse schade op de gekeurde punten en voor zover geen wettelijke verplichtingen van de leverancier van toepassing zijn. CED aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, noch voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat CED gebreken tijdens de keuring niet heeft opgemerkt doordat opdrachtgever of derden informatie van het gekeurde object hebben verzwegen of onjuist verstrekt. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van de herstelkosten. CED behoudt zich het recht voor om de ouderdom en staat van het object te betrekken bij vaststelling van de hoogte van deze herstelkosten.

Artikel 11
Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over, alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, zo nodig met uitdrukkelijk voorbijgaan aan het recht dat volgens het internationaal privaatrecht van één van beide partijen van toepassing zou zijn.

2. Geschillen tussen partijen over de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over, alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten zullen worden beslecht door arbitrage en wel overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage is Rotterdam.

3. CED is gerechtigd – in afwijking van het bepaalde in het tweede lid – geschillen te laten beslechten door de gewone rechter. Indien CED van deze bevoegdheid gebruik maakt, is de rechtbank te Rotterdam in eerste aanleg bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 12

1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de “Algemene voorwaarden CED 2013”.

2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 4 oktober 2013 onder nummer 24192654.

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten die op of na 4 oktober 2013 tot stand zijn gekomen dan wel op onderhandelingen over de totstandkoming van opdrachten die op of na 4 oktober 2013 zijn begonnen.